Quy định một số thủ tục hành chinh đối với học sinh